Juridische kennisgeving, privacybeleid en gegevensbescherming

1. Juridische informatie


1.1. Presentatie van de site

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over vertrouwen in de digitale economie, is het voor gebruikers van de site nikalchassis.be duidelijk de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de realisatie ervan en de follow-up ervan:

 • Eigenaar: Nikal Chassis – Keizer Karellaan 511 – B 1082 Sint-Agatha-Berchem
 • Maker: Nikal Chassis
 • Publicatiebeheerder: Nikal Chassis
 • Webmaster: Nikal Chassis
 • Gastheer: OVH – RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 – APE-code 2620Z – BTW-nummer: FR 22 424 761 419 – Statutaire zetel: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk.

1.2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de aangeboden site en diensten

Het gebruik van de nikalchassis.be-website impliceert de volledige en volledige acceptatie van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site nikalchassis.be worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen. De site is normaal altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door Nikal Chassis, die vervolgens tracht te communiceren met gebruikers vóór de data en tijden van de interventie De site nikalchassis.be wordt regelmatig bijgewerkt door Nikal Chassis. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: zij leggen zichzelf echter op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.


1.3. Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de nikalchassis.be-website is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. Nikal Chassis streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de nikalchassis.be-website. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door het feit of door de externe partners die deze informatie verstrekken. Alle informatie die op de site nikalchassis.be wordt vermeld, wordt gegeven als een indicatie en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de nikalchassis.be-website niet uitputtend. Ze worden onderhevig aan wijzigingen nadat ze online zijn gegaan.


1.4. Contractuele beperkingen op technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een browser van de laatste generatie die up-to-date is.


1.5. Intellectuele eigendom en vervalsingen

Nikal Chassis bezit de intellectuele eigendomsrechten of heeft de rechten om alle elementen die beschikbaar zijn op de site te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikal Chassis. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen ervan, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code of Intellectual Property.


1.6. Beperkingen van aansprakelijkheid

Nikal Chassis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de nikalchassis.be-website en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties zoals vermeld in punt 4, of het uiterlijk van een bug of incompatibiliteit.
Nikal Chassis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals bijvoorbeeld verlies van marktwaarde of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de nikalchassis.be-website.
Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. Nikal Chassis behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die de toepasselijke wetgeving in België zou schenden, met name de bepalingen over gegevensbescherming. Indien nodig Nikal Chassis behoudt ook de mogelijkheid om de civiele en / of strafrechtelijke gebruiker uitdaging, vooral in gevallen van na racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie…).


1.7. Beheer van persoonlijke gegevens

In België worden persoonlijke gegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het strafwetboek en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
Ter gelegenheid van het gebruik van de site nikalchassis.be, kan worden verzameld: de URL van de links waardoor de gebruiker de site nikalchassis.be, de dienstverlener van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruiker.
In ieder geval verzamelt Nikal Chassis alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten aangeboden door de site nikalchassis.be. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van de feiten, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Het is dan voor de gebruiker van de site nikalchassis.be duidelijk of deze informatie al dan niet moet worden verstrekt.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wetten 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevens, bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonsgegevens. betreffende hem, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek te doen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.
Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de website nikalchassis.be wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht aan enige ondersteuning aan anderen. Alleen de hypothese van de verwerving van Nikal Chassis en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site. nikalchassis.be.
Ga voor meer informatie naar het gedeelte GDPR – Gegevensbeveiliging.


1.8. Hypertekstkoppelingen

De site nikalchassis.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Nikal Chassis. Nikal Chassis heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid.


1.9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil in verband met het gebruik van de site nikalchassis.be is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Luik zijn exclusief bevoegd.


1.10. De belangrijkste betrokken wetten

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende gegevensverwerking, de bestanden en de vrijheden Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.


1.11. Lexicon

 • Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt, via de bovengenoemde site.
 • Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van natuurlijke personen waarop zij van toepassing zijn” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).
 • Credits: subdelirium

2. GDPR – Gegevensbescherming

Nikal Chassis verbindt zich ertoe dat het verzamelen en verwerken van uw gegevens, gemaakt op de nikalchassis.be-website, voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Elke vorm of teledienst beperkt de verzameling van persoonlijke gegevens tot het striktst noodzakelijke (minimalisering van gegevens) en geeft met name aan:

 • wat zijn de doelstellingen van het verzamelen van deze gegevens (doeleinden);
 • of deze gegevens verplicht of optioneel zijn voor het beheer van uw aanvraag;
 • wie zal er kennis van kunnen nemen (alleen Nikal Chassis in principe, behalve voor precisie in de vorm wanneer een verzending naar een externe partij noodzakelijk is voor het beheer van uw verzoek);
 • uw computer- en vrijheidsrechten en hoe u ze kunt oefenen met Nikal Chassis.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de diensten die worden aangeboden op nikalchassis.be, worden verwerkt volgens beveiligde protocollen en stellen Nikal Chassis in staat om de aanvragen die worden ontvangen in de computertoepassingen te beheren. De bewaringstermijn van uw persoonlijke gegevens is 24 maanden.
Voor informatie of uitoefening van uw rechten Computer en Vrijheden voor de verwerking van persoonsgegevens beheerd door Nikal Chassis, kunt u contact opnemen met zijn gemachtigde voor de bescherming van gegevens (DPO):

 • via ons contactformulier
 • of per aangetekende brief vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs naar het volgende adres: Keizer Karellaan 511 – B-1082 Sint-Agatha-Berchem

U ontvangt binnen 30 werkdagen antwoord van ons.


2.1. Recht op toegang

U kunt de persoon die de leiding heeft over een bestand rechtstreeks vragen als hij informatie over u heeft en u om informatie vraagt over al deze gegevens. De uitoefening van het recht op toegang maakt het mogelijk de juistheid van de gegevens te controleren en, indien nodig, te laten corrigeren of verwijderen.
Voor elk verzoek om toegang tot uw informatie kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

 • via ons contactformulier
 • of per aangetekende brief vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs naar het volgende adres: Keizer Karellaan 511 – B-1082 Sint-Agatha-Berchem

U ontvangt binnen 30 werkdagen antwoord van ons.


2.2. Recht op rectificatie

U kunt om correctie van onjuiste informatie over u verzoeken. Het recht op rectificatie vervolledigt het recht op toegang. Het voorkomt dat een organisatie onjuiste informatie over u verwerkt of verspreidt.
Voor elk verzoek om toegang tot uw informatie kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

 • via ons contactformulier
 • of per aangetekende brief vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs naar het volgende adres: Keizer Karellaan 511 – B-1082 Sint-Agatha-Berchem

U ontvangt binnen 30 werkdagen antwoord van ons.


2.3. Recht op oppositie

U kunt om legitieme redenen bezwaar maken tegen een bestand. Op het gebied van prospectie, met name commerciële prospectie, kan dit recht worden uitgeoefend zonder een legitieme reden te rechtvaardigen. U kunt bezwaar maken tegen het verspreiden, verzenden of opslaan van uw gegevens.
Voor elk verzoek om toegang tot uw informatie kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

 • via ons contactformulier
 • of per aangetekende brief vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs naar het volgende adres: Keizer Karellaan 511 – B-1082 Sint-Agatha-Berchem

U ontvangt binnen 30 werkdagen antwoord van ons.


2.4. Cookies

Wat is een cookie ?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u onze websites bezoekt.

Doel van cookies
We gebruiken cookies om statistieken van bezoeken aan onze site te meten.

Ons gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor:

 • Identificeer jezelf wanneer je je aanmeldt bij onze websites.
 • Voor statistische doeleinden (publieksonderzoek) via Google Analytics.

Informatie verzameld via cookies
Cookies helpen ons informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt, maar we slaan geen informatie op die u persoonlijk identificeert in onze cookiegegevens. We nemen alleen een unieke sessie-ID op die ons helpt bij het vinden van een gebruikersprofiel en uw voorkeuren bij uw volgende bezoek.

Soorten cookies

 • Sessiecookies: Cookies van dit type worden tijdelijk opgeslagen op uw computer of apparaat tijdens een browsersessie. Ze worden aan het einde van de browsesessie van uw computer of apparaat verwijderd.
 • Permanente cookies: cookies van dit type blijven langer op uw computer. Aanhoudende cookies helpen ons u te herkennen wanneer we voor meer dan één browsesessie moeten weten wie u bent.

Cookie management
Het menu van de meeste browsers heeft opties om uw cookies te beheren door uw cookie-instellingen in te stellen of te configureren. Over het algemeen biedt de browser u de mogelijkheid om:

 • om uw cookies te plaatsen;
 • om cookies toe te staan;
 • alle cookies uitschakelen, of alleen specifieke cookies;
 • schakel alle cookies uit wanneer u uw browser sluit;
 • om cookies te blokkeren;
 • om op de hoogte te worden gehouden wanneer u een cookie ontvangt.

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om onze cookies te blokkeren, de meeste functies van deze site worden uitgeschakeld (inclusief registratie, opmerkingen en andere interacties) en dat uw browsen mogelijk ook wordt beïnvloed. Als u uw browseropties instelt om alle cookies te verwijderen, worden uw browse-voorkeuren gewist wanneer u uw browser sluit.

Houd er rekening mee dat, tenzij u uw browserinstellingen hebt ingesteld om cookies te weigeren, ons systeem cookies zal uitbrengen zodra u een van onze sites bezoekt.

De weigering om een cookie te installeren kan leiden tot de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

 • Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel in de rechterbovenhoek) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.
 • Firefox: klik boven aan het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de opslagregels in op: gebruik de aangepaste instellingen voor de geschiedenis. Verwijder het vinkje om cookies uit te schakelen.
 • Safari: klik op de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte “Cookies”, kunt u cookies blokkeren.Chrome: klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op Voorkeuren. Op het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

2.5. Gegevens beveiligen

We doen er alles aan om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Onze site wordt beschermd door het HTTPS-protocol en de uitgewisselde informatie is gecodeerd.

Zie ook onze algemene voorwaarden