Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden vormen het contract dat de partijen bindt, exclusief de voorwaarden die specifiek zijn voor de klant. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden is toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Nikal Chassis (Nikal Décors scrl). Het niet implementeren van een clausule uiteengezet in deze algemene voorwaarden mag niet worden opgevat als een afstandsverklaring door Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) om ze op te roepen.
 2. Door een bestelling bij Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) te plaatsen, erkent de klant dat hij geïnformeerd en gedocumenteerd is over de producten en diensten van het bedrijf.
 3. De aanbiedingen van Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) zijn vrijblijvend en zijn, tenzij anders overeengekomen, één maand geldig. Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) kan alleen als toegezegd worden beschouwd als de schriftelijke aanvaarding van een persoon met de sociale handtekening en onder de uitdrukkelijke voorwaarde van goedkeuring van de technische aspecten door een gekwalificeerde persoon die door het bedrijf is gedelegeerd. In het geval dat dit onderzoek negatief blijkt te zijn, wordt de bestelling als ongeldig beschouwd, zelfs als deze al het voorwerp van een aanbetaling is geweest. De klant zal echter worden aangenomen zodra hij een contract heeft gesloten met een vertegenwoordiger van Nikal Chassis (Nikal Décors scrl).
 4. De aanbiedingen van Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) zijn exclusief BTW en exclusief alle kosten van water en elektriciteit. Aanbiedingen mogen niet worden uitgebreid tot leveringen of werken die zij niet formeel vermelden. Tenzij anders bepaald, omvatten deze aanbiedingen ook niet-investeringen, exclusief afwerkingen, exclusief aansluitingen en schoonmaak van de site.
 5. Als de klant wijzigingen wenst aan te brengen in het aanbod dat aan hem wordt voorgelegd, zal Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) alleen worden aangenomen met de schriftelijke aanvaarding van een persoon met de sociale handtekening. Als een wijzigingsverzoek wordt gedaan na acceptatie van de bestelling, is Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) niet verplicht om dit verzoek te accepteren. Indien nodig moet een wijziging van het contract worden vastgesteld. Dit addendum bevat de overeengekomen wijzigingen en hun gevolgen voor de andere clausules van het contract (deadline, uitvoering, prijs, technische specificaties…).
 6. In geval van annulering van de bestelling door de klant vóór de start van de productie, verbindt hij zich ertoe Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) te vergoeden tot een forfaitair bedrag van 40% van de overeengekomen prijs, naast de terugbetaling aan Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) van alle kosten gemaakt tot de dag van annulering. In geval van annulering van de bestelling na de start van de productie, verbindt hij zich ertoe Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) te vergoeden tot een bedrag vastgesteld tegen een vaste prijs van 90% van de overeengekomen prijs, naast de terugbetaling aan Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) van alle gemaakte kosten tot de dag van annulering.
 7. De klant gaat ermee akkoord dat de prijzen die in het aanbod worden vermeld, kunnen worden verhoogd:
  1. in het geval dat de metingen volgens plan of gecommuniceerd door de klant (of een derde partij die daartoe is gemandateerd) moeten worden aangepast;
  2. in geval van een verzoek tot wijziging, aanvulling, geformuleerd na de aanvaarding van de bestelling, en in overeenstemming met artikel 5;
  3. als de bestelling niet kan worden uitgevoerd binnen de afgesproken tijd vanwege de klant.
 8. De klant zorgt voor een gemakkelijke toegang tot zijn gebouwen, zelfs als zijn gebouwen beschikbaar worden gesteld aan derden. Het zal hiertoe, indien nodig, de contactgegevens van de derde partij communiceren. De klant levert ook elektriciteit (220 volt) en aansluiting op het water. Hij verbindt zich ertoe om Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) schriftelijk op de hoogte te stellen van een bepaalde moeilijkheid van organisatie, anders kunnen de prijzen dienovereenkomstig worden verhoogd. Hoe dan ook, als Nikal Chassis-medewerkers de bestelling niet op de afgesproken datum kunnen plaatsen of afleveren, moet Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) een minimale reiskostenvergoeding betalen. 300€ per werknemer naast een vergoeding van 25€ per dag voor de kosten van verzekering en winkelen.
 9. De klant bevestigt dat hij voornemens is te zorgen voor alle noodzakelijke goedkeuringsprocedures voor de voorgestelde werken, bij volledige ontlading van Nikal Chassis (Nikal Décors scrl).
 10. De klant gaat ermee akkoord alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om zijn gebouwen adequaat te beschermen tegen alle soorten schade die mogelijk verband houden met het bestelde werk. De klant moet Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) op de hoogte brengen bij het opstellen van de schatting van randapparatuur naar de ramen en onzichtbaar dat kan worden beschadigd of werk kan voorkomen (leidingen onder de vloer, elektrische kabels, enz.). De klant moet ook Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) informeren over eventuele wijzigingen of toekomstige werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de metingen of installatie van de bestelde ramen. Het niet naleven van deze clausule of het ontbreken van specificaties ondertekend door Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) ontslaat het bedrijf Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) van elke aansprakelijkheid.
 11. Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) behoudt zich het recht voor technische wijzigingen aan te brengen, op kosten van de klant, in geval van wijziging van de wet, regelgeving en/of aanpassing van de regels van de kunst. Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) behoudt zich ook het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen die het nuttig acht, zonder de eerder geleverde goederen te wijzigen.
 12. De fabricage van de ramen en de installatieregels worden gedefinieerd door Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) in overeenstemming met de normen van C.S.T.C.
 13. De levering- en uitvoeringstijden worden uitsluitend ter informatie verstrekt en zullen zoveel mogelijk door Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) worden gerespecteerd. Een vertraging in de uitvoering kan echter geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, schadevergoeding of de beëindiging van het contract.
 14. In geval van levering zonder plaatsing, reizen de goederen op risico van de klant, zelfs als de verzending gratis is.
 15. Externe verbinding, verbinding en elektrische behuizing zijn altijd voor rekening van de klant.
 16. Waar de plaatsing wordt uitgevoerd door Nikal Chassis (Nikal Décors scrl), zijn de verplichtingen die eventueel zijn aangegaan in termen van geluidsisolatie uitsluitend beperkt tot de geluidsisolatie van de beglazing, zonder dat enige garantie wordt gegeven met betrekking tot de geluidisolatie van het gebouw.
 17. Klachten met betrekking tot de geleverde producten en/of het uitgevoerde werk zijn slechts ontvankelijk voor zover deze binnen acht dagen na levering of levering per aangetekend schrijven aan Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) worden meegedeeld. Deze aanspraken schorten de betalingsverplichting niet op de overeengekomen termijn op.
 18. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder de garantie van de leveranciers van Nikal Chassis (Nikal Décors scrl).
  De klant stemt ermee in dat de verantwoordelijkheid van Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) in geen geval verder kan gaan dan de reparatie en / of vervanging van defecte onderdelen, met uitsluiting van alle schade van welke aard dan ook dan ook.
  De klant erkent dat het voordeel van de garantie afhankelijk is van het juiste gebruik en onderhoud van de geleverde onderdelen en / of producten, met dien verstande dat deze garantie niet langer wordt verleend als een derde tussenbeide komt in de uitgevoerde werkzaamheden.
 19. Het werk wordt uitgevoerd in het kader van de leveranciersgarantie van Nikal Chassis (Nikal Décors scrl). De klant gaat ermee akkoord dat de aansprakelijkheid van Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) in geen geval verder kan gaan dan de reparatie en / of vervanging van de defecte onderdelen, met uitsluiting van schade en belangen, van welke aard dan ook. ook niet. De klant erkent dat het voordeel van de garantie afhankelijk is van correct gebruik en onderhoud van de geleverde onderdelen en/of producten, met dien verstande dat deze garantie niet langer zal worden verleend als een derde partij ingrijpt in de uitgevoerde werkzaamheden.
 20. Het niet betalen op de vervaldag brengt automatisch, zonder kennisgeving, de verplichting van de klant met zich mee om een maandelijkse rente van 3% over het verschuldigde bedrag te betalen. De klant is ook verplicht om een conventionele aanvullende vergoeding van 15% van het factuurbedrag te betalen met een minimum van € 500, onverminderd de toepassing van de wet van 2 augustus 2002 op het gebied van handelstransacties. Bij gebreke van betaling op de overeengekomen data, behoudt Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) zich ook het recht voor om elke volgende uitvoering van de werken of leveringen onmiddellijk op te schorten, ongeacht het recht om het contract te beëindigen voor de fouten en grieven van de koper, door een eenvoudige kennisgeving per brief aanbevolen en om de betaling van het volledige contract te eisen, naast schadevergoeding.
 21. De goederen blijven eigendom van Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) tot de volledige betaling. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, gaat de klant uitdrukkelijk akkoord om Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) toegang te verlenen tot zijn lokalen om zijn goederen terug te halen, indien nodig door een door hem verzonden vervoerder. De klant draagt alle kosten die het herstel van de goederen met zich meebrengt.
 22. In geval van betwisting door de klant met betrekking tot de diensten van Nikal Chassis (Nikal Décors scrl), is het de klant verboden om het verschuldigde bedrag op zijn bestelling te houden en is hij van de levering verplicht om het op een veelvuldig geblokkeerde rekening te storten.
 23. In overeenstemming met de wet behoudt Nikal Chassis (Nikal Décors scrl) zich het recht voor om de schuld(en) aan een derde partij over te dragen.
 24. De ongeldigheid van een clausule in deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen.
 25. Deze overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving en elk geschil in verband daarmee is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.
 26. In het geval van een geschil over de kwaliteit van het werk uitgevoerd door Nikal Chassis (Nikal Décors scrl), verbinden de partijen zich ertoe om gezamenlijk en tegen gezamenlijke betaling de mening van C.S.T.C. Deze kennisgeving zal de partijen onherroepelijk binden.

Zie ook ons privacybeleid